Aktualności

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:


- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury (od 1. 03. b.r. 1029,80 zł),
czyli 1 802,15 zł;

  • - w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury, czyli 1 287,25 zł.

Kwota brutto to kwota bez składki: - emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto wszystkich zamieszkałych w danym gospodarstwie.

 

Dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny przysługuje tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej i jest przyznawany w formie ryczałtu.

PAMIĘTAJMY:
dodatek przyznawa-ny jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek,
tj. jeżeli wniosek złożymy np. do końca września, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy od 1 pażdzienika.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatków, związane z indywidualnymi sytuacjami życiowymi, zainteresowani uzyskają w: UM przy ul. Powstańców 1.

Tam także składamy wypełnione wnioski.


M.G.