fb icon
ue1 top

Aktualności

Mieszkania do remontu na koszt przyszłego najemcy

MIESZKANIA DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

 

I. Wykaz mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy:

   1. ul. Generała Jerzego Ziętka 49/2 – 33,66 m2,
   2. ul. Generała Jerzego Ziętka 49/5 – 34,04 m2,
   3. ul. Generała Jerzego Ziętka 49/8 – 38,89 m2.

Szczegółowe dane dotyczące ww. mieszkań, zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt remontu opisany został w załącznikach nr od 1 do 3.

 

II. Warunki ubiegania się o mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy:
O przydział mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby, które:

   1. zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Mysłowic,
   2. nie posiadają prawa własności lokalu lub budynku mieszkalnego oraz nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu położonego w Mysłowicach lub pobliskiej miejscowości,
   3. nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego,
   4. posiadają dochód:
         a) nie niższy niż 2 500 zł i nie wyższy niż 5 000,00 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
         b) nie niższy niż 1870 zł i nie wyższy niż 3 200 zł brutto na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

O mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy nie mogą się ubiegać osoby, które zajęły nielegalnie lokal mieszkalny w zasobach miasta Mysłowice.

 

III. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków:

   1. wniosek o mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy należy złożyć do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w terminie do 31 maja 2021 roku do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do MZGK).
   2. wnioskodawca może wskazać tylko jedno mieszkanie, którym jest zainteresowany.
   3. w przypadku zainteresowania wynajmem jednego lokalu przez kilka osób, o pierwszeństwie w zawarciu umowy o remont lokalu decyduje wysokość dochodu (do zawarcia umowy zakwalifikowana zostanie osoba posiadająca najwyższy dochód w podanym przedziale dochodowym).
   4. lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę oraz lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i MZGK oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i MZGK.
   5. mieszkanie do remontu zostanie udostępnione przyszłemu najemcy dopiero po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
   6. remont powinien zostać wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę

 

Mieszkania do remontu udostępnione będą przez MZGK do oglądania w terminie:

   1. 10 maja br. - w godzinach od 14.00 do 16.00,
   2. 14 maja br. - w godzinach od 7.30 do 10.30,
   3. 17 maja br. - w godzinach od 14.00 do 16.00,
   4. 21 maja br. - w godzinach od 7.30 do 10.30,
   5. 24 maja br. - w godzinach od 14.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne oraz załączniki dostępne TUTAJ

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.